ADWIK ONGEDIERTEBESTRIJDING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

ADWIK preventie & bestrijding ongedierte

1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Adwik Ongediertebestrijding en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Adwik Ongediertebestrijding, voor de uitvoering waarvan door Adwik Ongediertebestrijding derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden,dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Adwik Ongediertebestrijding en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest’ van deze bepalingen

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Adwik Ongediertebestrijding niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Adwik Ongediertebestrijding in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2 Aanbiedingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen van Adwik Ongediertebestrijding, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Adwik Ongediertebestrijding is bevoegd haar aanbod te herroepen binnen 5 dagen nadat zij de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever heeft ontvangen.

2. De genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief belasting en andere heffingen van overheidswege.

3. Indien opdrachtgever van een aanbieding gebruik wenst te maken is deze voor Adwik Ongediertebestrijding pas bindend wanneer door Adwik Ongediertebestrijding een exemplaar van de aanbieding voor akkoord getekend retour is ontvangen dan wel deze door Adwik Ongediertebestrijding schriftelijk is bevestigd dan wel bij gebreke daarvan zodra door Adwik Ongediertebestrijding met de uitvoering wordt aangevangen krachtens uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de opdrachtgever.

4. Indien door Adwik Ongediertebestrijding mondelinge informatie is verstrekt, dan wel anderszins enige opgave is gedaan, dient dit slechts ter indicatie.

5. Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen een of meer van de prijsfactoren een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst ondergaan van meer dan 10% is en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij Adwik Ongediertebestrijding alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Adwik Ongediertebestrijding rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3 Leveren van diensten

1. Het leveren van diensten geschiedt door het behandelen van de door de opdrachtgever aangegeven plaatsen en/of objecten en meer indien Adwik Ongediertebestrijding dit nodig acht, om het geconstateerde ongedierte preventief dan wel curatief te bestrijden en/of te weren.

2. Indien de opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie noodzakelijk voor de behandeling, zullen de aanvullende kosten noodzakelijk voor verdere behandeling volledig voor rekening van de opdrachtgever komen.

3. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat uitvoerend personeel van Adwik Ongediertebestrijding de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet o.a. vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteit en terreinen e.d. Wanneer door toedoen van de opdrachtgever wachttijd ontstaat, heeft Adwik Ongediertebestrijding het recht de betreffende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

4. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/behandeling blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor het geen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Adwik Ongediertebestrijding zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Adwik Ongediertebestrijding gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de opdrachtgever en/of bevoegd persoon. Indien de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Adwik Ongediertebestrijding op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Adwik Ongediertebestrijding een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4 Huur en verhuur

1. Een door Adwik Ongediertebestrijding afgesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van levering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde compleet door Adwik Ongediertebestrijding is terug ontvangen.

2. De noodzakelijke kosten van transport, montage en demontage, alsmede eventuele schade ten gevolge van demontage komen voor rekening van opdrachtgever.

3. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming. Opdrachtgever is derhalve verplicht het gehuurde te behandelen volgens de bedieningsinstructies.

4. Opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en als dus na de huurperiode weer op te leveren, behoudens normale slijtage, zulks te onzer beoordeling.

5. Kosten van onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. Eventuele storingen dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur gemeld te worden aan Adwik Ongediertebestrijding. Een storing wordt door Adwik Ongediertebestrijding zo mogelijk ter plaatste gerepareerd voor rekening van opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van normale slijtage of van gebrek in het gehuurde zelf.

7. Door Adwik Ongediertebestrijding wordt het recht voorbehouden het gehuurde ten allen tijden te controleren of te doen controleren. Opdrachtgever verplicht zich hier aan zijn medewerking te verlenen en het gehuurde niet te vervoeren naar een andere plaats zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

8. Opdrachtgever dient Adwik Ongediertebestrijding onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts zijn faillissement of surseance van betaling en is verlicht immer de beslag leggende, curator dan wel bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Adwik Ongediertebestrijding bestaande huurovereenkomst(en)

9. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat, dient opdrachtgever Adwik Ongediertebestrijding daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden aan de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadevergoeding aan Adwik Ongediertebestrijding te voldoen.

5 Facturering en Betaling

1. Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening. Indien de behandeling in gedeelten wordt uitgevoerd is Adwik Ongediertebestrijding bevoegd deze in gedeelten te factureren

2. Adwik Ongediertebestrijding is ten allen tijden gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen en/of diensten.

3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij vanaf die datum een vertragingsrente verschuldigd terhoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2 procent, te rekenen vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden.

4. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Adwik Ongediertebestrijding echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Na levering blijven de goederen eigendom van Adwik Ongediertebestrijding totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Adwik Ongediertebestrijding behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen aan Adwik Ongediertebestrijding heeft voldaan.

7. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

8. Opdrachtgever moet Adwik Ongediertebestrijding direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of andere rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

9. Opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de Adwik Ongediertebestrijding bewaren.

6 . Overmacht

1. Adwik Ongediertebestrijding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adwik Ongediertebestrijding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adwik Ongediertebestrijding niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Adwik Ongediertebestrijding of van derden daaronder begrepen. Adwik Ongediertebestrijding heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Adwik Ongediertebestrijding zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Adwik Ongediertebestrijding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtgever.

4. Voorzoveel Adwik Ongediertebestrijding ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Adwik Ongediertebestrijding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7 Aansprakelijkheid

1. Indien Adwik Ongediertebestrijding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Adwik Ongediertebestrijding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Adwik Ongediertebestrijding is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Adwik Ongediertebestrijding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Adwik Ongediertebestrijding beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Adwik Ongediertebestrijding is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5. Adwik Ongediertebestrijding is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Adwik Ongediertebestrijding aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Adwik Ongediertebestrijding toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Adwik Ongediertebestrijding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Adwik Ongediertebestrijding of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8 Garantie

1. Op de door Adwik Ongediertebestrijding geleverde goederen gelden de door haar leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, tenzij anders wordt overeengekomen.

2. Voor zover niet anders overeengekomen, wordt op verrichte werkzaamheden geen garantie gegeven. Alle garantieverplichtingen vervallen indien:

– er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd door opdrachtgever, dan wel door door haar ingeschakelde derden.

– het geleverde niet goed is onderhouden

– het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruik alles ter beoordeling van Adwik Ongediertebestrijding

3. Rapportages n.a.v. inspecties op het al dan niet muisdicht zijn van een pand gelden zuiver als een advies. Adwik Ongediertebestrijding is niet verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de door haar medewerkers gegeven aanbevelingen en eventuele niet opgemerkte bouwkundige gebreken.

9 Annulering, opschorting en beëindiging

1. Adwik Ongediertebestrijding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Adwik Ongediertebestrijding ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Adwik Ongediertebestrijding kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Adwik Ongediertebestrijding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Adwik Ongediertebestrijding kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adwik Ongediertebestrijding op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Adwik Ongediertebestrijding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Adwik Ongediertebestrijding tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Adwik Ongediertebestrijding gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Adwik Ongediertebestrijding gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Adwik Ongediertebestrijding, zal Adwik Ongediertebestrijding in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Adwik Ongediertebestrijding extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Adwik Ongediertebestrijding anders aangeeft.

8. ln geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling \ of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Adwik Ongediertebestrijding vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Adwik Ongediertebestrijding op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10 Overdracht aan derde

1. In geval opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten overdraagt aan een derdepartij dan stelt opdrachtgever Adwik Ongediertebestrijding daarvan onverwijld schriftelijk in kennis en draagt opdrachtgever voor zoveel als mogelijk zorg voor de overdracht van lopende overeenkomsten op die derde, bij gebreke waarvan declaraties uit hoofde van doorlopende (service)overeenkomsten c.q. werkzaamheden door Adwik Ongediertebestrijding uitgevoerd als gevolg van een gebrek aan wetenschap inzake die overgang, door opdrachtgever dienen te worden voldaan. Geschillen en toepasselijk recht.

11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

1. Eventuele geschillen tussen Adwik Ongediertebestrijding en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, Nederlands recht is van toepassing.

12 Het bestrijden van knaagdieren

1. De weringsmaatregelen, als door Adwik Ongediertebestrijding aangegeven in een inspectierapport, moeten binnen de aangegeven termijn door de opdrachtgever zijn aangebracht.

2. De deuren dienen zoveel mogelijk gesloten te blijven.

3. De wanden van het te bestrijden object dienen bereikbaar te zijn, dit houdt in dat alle pallets en andere aanwezige producten minstens 50 cm. van de wand geplaatst moeten worden.

4. Afgesloten delen van het pand als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.

5. De door ons in de offerte aangegeven hygiënische maatregelen moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

6. Uitwerpselen dienen wekelijks verwijderd te worden door de opdrachtgever. Voerkisten e.d. mogen alleen in overleg met Adwik Ongediertebestrijding verplaatst worden.

13 Het bestrijden van insecten, mijten en vliegende plaagdieren

1. Bij vlooienbehandeling dient het tapijt zo vrij mogelijk gemaakt te worden, kleden moeten verwijderd en buiten opgehangen worden door de opdrachtgever, deze worden dan buiten behandeld.

2. Het beddengoed moet, als in deze kamers overlast is, worden gewassen door de opdrachtgever. Alleen matras en kussen(s) mogen aanwezig zijn.

3. Tevens moet er vlak voor de bestrijding gestofzuigd worden en de stofzak in de container deponeren.

4. Bewoners en huisdieren moeten gedurende 3 uur na de behandeling elders verblijven.

5. Bij aquaria moet de filterpomp uitgezet worden gedurende 3 uur.

6. Na de behandeling moet grondig geventileerd worden en mag er niet gestofzuigd worden. Dit in

verband met de noodzakelijke nawerking van het middel.

7. Bij overige insecten dient u de vooraf in de offerte vermeldde afspraken, ventilatietijd en de tijd dat u de ruimte niet mag betreden aan te houden.

14 Het bestrijden van insecten in het algemeen

1. De afspraken over afdekken etc. dienen te worden nagekomen.

2. Levensmiddelen zoveel mogelijk verwijderen, vooral fruitschalen ed.

3. Huisdieren en personen de ruimte niet laten betreden binnen de afgesproken tijd.

4. Meerwerk zal worden berekend, in een reële verhouding met het door ons meer uitgevoerde werk.

5. Adwik Ongediertebestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.

6. Vlekken ontstaan door oplossingen van nicotine en schoonmaakmiddelen op plafonds en wanden, zijn niet voor rekening van Adwik Ongediertebestrijding.

15 Het bestrijden van hout aantastende insecten, schimmels/zwammen en preventief beschermen van hout

1. Het te behandelen hout moet, in overeenstemming met afspraken in het inspectierapport of de offerte, zo goed mogelijk bereikbaar zijn.

2. De te behandelen ruimtes moeten ontruimd worden.

3. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn. Lekkages moeten zo spoedig mogelijk worden verholpen.

4. Het te behandelen hout moet spuit klaar zijn (stof- en spinnenwebvrij). Indien dit niet het geval is, zal Adwik Ongediertebestrijding het spuit klaar maken. Dit wordt als meerwerk opgegeven en verrekend.

5. Indien er volgens een afspraak toch bepaalde goederen blijven staan, dienen dezen zeer goed door de opdrachtgever met deugdelijke folie te worden afgedekt.

6. Levensmiddelen dienen altijd verwijderd te worden door de opdrachtgever.

7. Huisdieren mogen, evenals personen, gedurende de behandeling tot 48 uur na de behandeling,

niet langdurig in de behandelde ruimtes verblijven. Dit geldt ook voor de aangrenzende vertrekken. Let hierbij ook op vogels en vissen!

8. Elektronische apparaten moeten door de opdrachtgever deugdelijk afgedekt en ontkoppeld worden. Vloerbedekkingen moeten deugdelijk worden afgedekt.

9. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen de behandelde ruimtes en aangrenzende ruimtes gedurende 72 uur niet langdurig worden betreden.

10. Lekkages, ontstaan op onderliggende plafonds etc. zijn niet voor rekening van Adwik Ongediertebestrijding.

11. Garanties op alle door Adwik Ongediertebestrijding behandelde delen zijn niet van toepassing op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en onbehandelde delen waarop geen garantie kan worden gegeven.

12. Inspectierapporten hebben alleen betrekking op de door Adwik Ongediertebestrijding bekeken en bereikbare delen. Dit geldt tevens voor adviezen. Adwik Ongediertebestrijding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor delen die niet bekeken en onbereikbaar waren bij de inspectie. Iedere aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten.

13. Na de behandeling is het mogelijk dat u toch nog hoopjes boormeel aantreft. Dit betekent dat de larven nimfen zijn geworden en dat deze zich toch nog een weg naar buiten proberen te vreten. Dezen zullen, na het verlaten van het hout, alsnog doodgaan voordat ze de eitjes kunnen leggen.

14. Boktoraantastingen dienen door Adwik Ongediertebestrijding open gemaakt te worden, waardoor zichtbare schade aan de constructie ontstaat. Dit is nodig voor een afdoende bestrijding. Indien bij inspectie geen boktorsporen zijn aangetroffen, en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal het openkrabben van de aantasting als meerwerk worden berekend, dit in overleg met de opdrachtgever.

15. Indien zich vleermuizen ophouden in de kap van een gebouw en dit is bekend bij de opdrachtgever, moet dit vroegtijdig worden gemeld bij Adwik Ongediertebestrijding Dit geldt ook voor kerkuilen. Zolang deze dieren zich in de te behandelen ruimtes bevinden, zal de bestrijding uitgesteld worden.

16. Adwik Ongediertebestrijding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.

17. Meerwerk als gevolg van het niet uitvoeren van punt 1,2,3,4,5,6 en 8 zal in overleg met de opdrachtgever doorberekend worden.

Aldus opgemaakt te Voorschoten, 15 juli 2019.

Gratis en vrijblijvend!
mier
mier